Tjänster

Facktexter

 • årsberättelser
 • pressmeddelanden
 • personaltidningar
 • rapporter
 • presentationer/broschyrer/reklam
 • webbtexter
 • juridiska och medicinska texter
Läs mer!

Auktoriserade översättningar

 • intyg
 • examensbetyg
 • avtal
 • handelsregisterutdrag
Läs mer!

Språkgranskning och korrekturläsning

Läs mer!

Kvalitetskontroll

Scandix ställer höga kvalitetskrav på sina översättare och underleverantörer.

Vi förutsätter att alla som jobbar för oss har tillräcklig erfarenhet och lämplig utbildning och dessutom krävs en godkänd provöversättning.

Varje översättning uppstår i samarbete mellan två översättare. Den ena gör själva översättningen och den andra granskar textinnehållet och språkdräkten. Alla våra översättningar görs eller granskas av en översättare som har målspråket som sitt modersmål. Valet av översättare för respektive text görs utifrån erfarenhet och specialområde.
Vi har ett tätt samarbete med våra kunder för att säkerställa att vi kan dra nytta av all tillgänglig sakkunskap – översättarens yrkeskompetens och kundens branschkännedom.

För att administrera översättningsuppdragen använder vi oss av ett elektroniskt orderhanteringssystem, där det går lätt att hitta tidigare översättningar och all information som gäller beställningen.

Som stöd för översättningsprocessen använder vi översättningsprogram (Trados Studio och Wordfast) och gemensamma översättningsminnen och termbanker som hjälper oss att säkerställa en enhetlig terminologi och ett högkvalitativt resultat.

Kontakta oss!

Genom att lämna in ett formulär accepterar du vår Registerbeskrivning.